• Szukasz informacji o przetwarzaniu danych osobowych? Znajdziesz je tu: RODO
 • Chcesz zmienić swoje dane osobowe w naszym serwisie? Skorzystaj z formularza
 • Chcesz usunąć dane które przetwarzamy? Skorzystaj z formularza
 • Regulamin sklepu
 1. Usługa elektroniczna Konto nie jest obecnie dostępna z przyczyn technicznych. Składanie zamówień możliwe jest bez wcześniejszego utworzenia Konta. Dane potrzebne do realizacji zamówienia zostaną zapisane i wykorzystane wyłącznie do jego realizacji oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 2. Formularz Rejestracji udostępniony zostanie wraz z usługą elektroniczną Konto.
 3. Usługa Newsletter nie jest jeszcze dostępna. Z chwilą jej uruchomienia będą miały do niej zastosowanie postanowienia zawarte w tym Regulaminie.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Otinus, dostępny pod adresem internetowym https://otinus.pl, prowadzony jest przez  Otinus Polska sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział KRS pod numerem 0000998446, posiadającą numer NIP PL 953 279 22 71, zwaną dalej „Otinus”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania przez Otinus z Klientami Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz świadczenia przez Otinus na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep oraz niniejszy regulamin przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, dokonujących zakupów w związku z ich działalnością gospodarczą i w celu pokrywającym się z przedmiotem zakupu.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – Otinus Polska sp. z o.o., ”Otinus”
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorca), dokonująca za pośrednictwem Sklepu zakupu Produktów (towarów lub usług) wyłącznie dla celów i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pokrywającą się z przedmiotem zakupu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://otinus.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, zbiór danych obejmujących dane podane przez Klienta dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz dane osobowe Klienta lub osób reprezentujących Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie i stanie ich realizacji..
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep zgodnie z §8 Regulaminu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@otinus.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 883 073 888
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i dokonywanie zakupów nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu i zalogowaniu albo 
  2. bez zakładania Konta – przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto. (nie uwzględniają podatku VAT).

§5 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Klient w kontekście usług elektronicznych zwany jest także Usługobiorcą, a Sklep – Usługodawcą.
 2. Konto
  1. Korzystanie z Konta możliwe będzie1 po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu przycisku „Załóż konto w sklepie” (3) potwierdzeniu prawidłowości podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości na ten adres. W Formularzu Rejestracji (z chwilą udostępnienia usługi Konto) niezbędne będzie podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz hasło do Konta.
  2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie (dane kontaktowe podane są w §3 Regulaminu).
 3. Formularz Zamówienia
  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia w sposób wskazany w §6 Regulaminu i (2) kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Złożone zamówienia będą weryfikowane pod kątem poprawności i spełniania wymogów przez Klienta.
  2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Newsletter
  1. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie (dane kontaktowe podane są w §3 Regulaminu).
 5. Wymagania techniczne
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) w pełni funkcjonalna przeglądarka internetowa oparta o technologię Chromium (Google Chrome, Brave, Microsoft Edge), Mozilla, Opera lub Safari – zaktualizowana do najnowszej wersji. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 280x653px (urządzenia mobilne – telefony, tablety) i 1024x768px (komputery, laptopy i inne); (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług elektronicznych
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §10 Regulaminu) Usługobiorca może składać elektronicznie lub pisemnie na adresy wskazane w §3 Regulaminu
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. zalogować się na uprzednio założone Konto1 lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 7. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w  terminie określonym w komunikatach na stronie Sklepu.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu widocznych przy Produkcie.
 2. W przypadku wyboru odbioru osobistego należy go dokonać pod adresem: ul. Karola Szajnochy 11, 85-738, Bydgoszcz
 3. Klient może skorzystać z  metod płatności udostępnionych przy danym Produkcie.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności dla konkretnego Produktu znajdują się za stronach Sklepu i uzależnione są od jego charakteru.

§ 8 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu i potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Po pozytywnej weryfikacji Zamówienia oraz statusu Klienta co do zgodności z wymaganiami określonymi w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Weryfikacja Zamówienia i statusu Klienta zgodnego w wymaganiami regulaminu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od jego złożenia.
  4. Z uwagi na wysoce specjalistyczne przeznaczenie oferowanych Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zamówienia i odmowy jego zrealizowania, w przypadku złożenia Zamówienia przez podmiot inny niż Klient w rozumieniu §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność
  1. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Dostawa
  1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich Produktów jest najdłuższy termin podany przy Produkcie, z zastrzeżeniem ust. 7.
  3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. O żądaniu dostarczenia Produktów częściami Klient zobowiązany jest poinformować w uwagach do Zamówienia lub w wiadomości wysłanej do Sprzedawcy. W przypadku braku takiej informacji Produkty będą wysłane po skompletowaniu całego Zamówienia – zgodnie z ust. 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z częściowymi dostawami.
  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty
  1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru wszystkich zamówionych Produktów jest najdłuższy termin podany przy Produkcie, z zastrzeżeniem ust. 11.
  3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. O zamiarze odbioru Produktów częściami Klient zobowiązany jest poinformować w uwagach do Zamówienia lub w wiadomości wysłanej do Sprzedawcy. W przypadku braku takiej informacji Produkty będą udostępnione do odbioru po skompletowaniu całego Zamówienia – zgodnie z ust. 10.
  4. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Miejsce dostawy, zasady wydania Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  1. Do dostawy stosuje się odpowiednio warunki wynikające z formuły DAP wg Incoterms 2020, o ile w opinie Produktu nie podano inaczej. O ile nie uzgodniono inaczej i nic innego nie wynika z opisu Produktu, w terminie dostawy Klient zobowiązany jest odebrać towar od przewoźnika, w tym dysponować odpowiednim sprzętem do rozładunku.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prosimy o przemyślane zakupy. Nasz Sklep adresowany jest do profesjonalistów – zakupy dokonywane są w zakresie działalności gospodarczej Klienta.
 2. Część oferowanych w Sklepie Produktów stanowią rzeczy wyprodukowane według specyfikacji Klienta (np. indywidualnie konfigurowane maszyny). Przepisy prawa obowiązującego w odniesieniu do konsumentów ograniczają prawo odstąpienia od umowy – w takim przypadku to prawo nie przysługuje nawet konsumentom.
 3. Z uwagi na charakter relacji między Sprzedawcą a Klientem (w zakresie działalności gospodarczej tak kupującego jak i sprzedawcy), przepisy prawa przewidujące prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie mają zastosowania do zakupów w naszym Sklepie.

§ 10 Warunki gwarancji i reklamacji Produktów

 1. Umową Sprzedaży mogą być objęte Produkty nowe albo używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Rękojmia przy sprzedaży jest wyłączona.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 4. Szczegółowa treść gwarancji może zostać na życzenie Klienta udostępniona przed zakupem. Prosimy kontakt ze Sprzedającym w celu jej uzyskania.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi lub ich reprezentantów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę (w szczególności w przypadku korzystania z usługi elektronicznej Newsletter) – także w celu marketingu własnych Produktów Sprzedawcy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dalsze postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie dostępnym TUTAJ.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany będą miały zastosowanie do Zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł